Proje Hakkında

Gelişen ve büyüyen bilgi teknolojilerinin karmaşık yapısı çocuklar ve ebeveynler için çeşitli riskler içerirken, bu risklerin anlaşılması ve güvenlik sınırların belirlenmesi politikacıların, eğitimcilerin ve kamunun bilgilendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için oldukça önem taşımaktadır. EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar), çocukların internet ve yeni medya araçlarını güvenli kullanımı konusunda, kültürel, bağlamsal, ve tehlike durumları ile ilgili bir çok ülkeyi kapsayan bir araştırma projesidir. 2006 yılında başlayan EU Kids araştırma projesinde London School of Economics and Political Science (LSE)'den Dr Sonia Livingstone and Dr Leslie Haddon projenin koordinatörleri olarak yer alırken, çok uluslu bir yönetim grubu, uluslararası bir danışma paneli  ve 20'den fazla Avrupa ülkesindeki araştırma ekipleri projenin yürütülmesinde rol almaktadır.

Projenin 2009 yılı Haziran ayında başlayan ikinci evresi için, 20’den fazla Avrupa ülkesinde İnternet kullanan aileler ve çocuklar (9–16 yaş arası) ile yüz yüze görüşme tabanlı araştırma yapılması amaçlanmıştır. Türkiye, projenin bu ikinci evresine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar önderliğinde katılmış olup, ülkeler listesinde öncelikli ülkelerden birisidir.

Projenin Haziran 2009’da tamamlanan birinci evresi sonucunda, İnternet kullanımı konusu ile ilgili yapılmış yaklaşık 400 çalışmanın derlenmesine dayanarak, 21 Avrupa Birliği ülkesinin mevcut durumu üzerine bir rapor hazırlanmıştır.
Projenin ikinci aşamasında yaklaşık 1,000 evhalkı ile yapılacak olan yüz-yüze röportajlar ve anket çalışmaları ile İnternete erişim ve kullanım, kullanıcıların İnternet uygulamaları, risk deneyimleri, ebeveyn kontrolü ve bir dizi psikolojik, sosyal, sağlık ve eğitsel konular üzerine odaklanılmıştır. Projenin ikinci evresinde yer alan görüşmelere 2010 yılının bahar aylarında başlanmış, aynı yılın haziran ayında ise elde edilen ilk sonuçlar rapor halinde sunulmuştur.

Projenin üçüncü evresi ise 2011 yılı sonu itibariyle 33 ülkenin katılımı ile başlamış ve 2014 yılında sonuçların rapor olarak sunulması amaçlanmaktadır.

Projenin üçüncü evresinde 5 çalışma paketi mevcuttur.

Çalışma Paketleri

ÇP 1

Proje yönetimi ve değerlendirme

Bu aşamada planlama, yönetim ve değerlendirmeler yapılarak diğer çalışma paketlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

ÇP 2

Avrupa sonuçlarını inceleme

Bu aşamada tüm mevcut çalışmalar ve araştırmalar belirlenerek, önemli noktaların ve boşlukların tespit edilmesi sağlanacaktır.

ÇP 3

Hipotezler ve karşılaştırmalar

Bu aşamada EU Kids Online II araştırması verilerinden bazı hipotezler test edilecek ve ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılacaktır.

ÇP 4

Çocukların risk algısının araştırılması

Bu aşamada çocukların çevrimiçi risk algıları nitel yöntemlerle araştırılıp, bağlamsal ve etik yönlerini ortaya koymak için araştırılacaktır.

ÇP 5

Proje sonuçlarının paylaşılması

Bu aşamada, yeni araştırmalar yapılması, mevcut araştırmaların güçlendirilmesi ve yeni politikalar geliştirilmesi için genel sonuçlar paylaşılacaktır.

 
 

 Join our mailing list

To receive project updates, join our mailing list - we won't fill your inbox too often