EU Kids Online II Projesi Hakkında

Proje Hakkında

Gelişen ve büyüyen bilgi teknolojilerinin karmaşık yapısı çocuklar ve ebeveynler için çeşitli riskler içerirken, bu risklerin anlaşılması ve güvenlik sınırların belirlenmesi politikacıların, eğitimcilerin ve kamunun bilgilendirilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için oldukça önem taşımaktadır. EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar), çocukların internet ve yeni medya araçlarını güvenli kullanımı konusunda, kültürel, bağlamsal, ve tehlike durumları ile ilgili bir çok ülkeyi kapsayan bir araştırma projesidir. 2006 yılında başlayan EU Kids araştırma projesinde London School of Economics and Political Science (LSE)'den Dr Sonia Livingstone and Dr Leslie Haddon projenin koordinatörleri olarak yer alırken, çokuluslu bir yönetim grubu, uluslararası bir danışma paneli  ve 20'den fazla Avrupa ülkesindeki araştırma ekipleri projenin yürütülmesinde rol almaktadır.

Projenin 2009 yılı Haziran ayında başlayan ikinci evresi için, 20’den fazla Avrypa ülkesinde internet kullanan aileler ve çocuklar (9 – 16 yaş arası) ile yüz yüze görüşme tabanlı araştırma yapılması amaçlanmaktadır. Türkiye, projenin bu ikinci evresine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar önderliğinde katılmış olup ülkeler listesinde öncelikli ülkelerden birisidir.

Projenin Haziran 2009’da tamamlanan birinci evresi sonucunda, internet kullanımı konusu ile ilgili yapılmış yaklaşık 400 çalışmanın derlenmesine dayanarak, 21 Avrupa Birliği ülkesinin mevcut durumu üzerine bir rapor hazırlanmıştır. 
Projenin ikinci aşamasında yaklaşık 1,000 evhalkı ile yapılacak olan yüz-yüze röportajlar ve anket çalışmaları ile, internete erişim ve kullanım, kullanıcıların internet uygulamaları, risk deneyimleri, ebeveyn kontrolü ve bir dizi psikolojik, sosyal, sağlık ve eğitsel konular üzerine odaklanılacaktır.

Projenin ikinci evresinde yer alan olan görüşmelerin 2010 yılının başlarında yapılması planlanırken, aynı yılın haziran ayında ise elde edilen ilk sonuçların rapor halinde sunulması amaçlanmaktadır.

Projenin beklenen temel sonuçları şu şekilde sıralanabilir; 

  • Proje ile çocukların ve ebeveynlerin online teknolojilerle ilgili yaşantılarına yönelik elde edilecek bilgiler,  özellikle çocuk ve ebeveynlerin online ortamların taşıdığı riskler ve güvenlik bakımından farkındalık ve deneyimlerinin karşılaştırılması için kullanılacaktır.

  • Elde edilen bulgular farklı Avrupa ülkelerden elde edilen bilgilerle karşılaştırılarak, online ortamların taşıdığı risklerin ortaya koyulmasını ve güvenliğe yönelik önerilerin oluşturulması sağlanacaktır.

  • Elde edilen bu geniş çaplı ve kanıta dayalı bilgiler ülke politikalarının belirlenmesi ve başka araştırmalar için de önerilerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Projenin 8 temel çalışma paketi (ÇP) mevcuttur.

Çalışma Paketleri

ÇP 1

Proje yönetimi ve değerlendirme

Bu aşamada planlama, yönetim ve değerlendirmeler yapılarak diğer çalışma paketlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve tamamlanması sağlanacaktır.

ÇP 2

Proje tasarımı

Bu aşamada uygun örneklem göz önüne alınarak, çocuklar ve ebeveynler için en uygun veri toplama aracı (anket ve röportaj soruları) tasarlanacaktır.

ÇP 3

Veri toplama

Bu aşamada anketler uygulanarak alan çalışmaları tamamlanacaktır.

ÇP 4

Raporlama

Bu aşamada elde edilen temel bulgular sunulup, raporlanacaktır.

ÇP 5

Hipotezlerin istatistiksel analizler

Bu aşamada çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilere ait  hipotez testleri için daha ayrıntılı analizler yapılacaktır.

ÇP 6

Ülkeler arası karşılaştırmalar

Bu aşamada farklı ülkelere ait benzerlik ve farklılıkların yorumlanması ve bağlamlara göre temaların bulunmasına odaklanılacaktır.

ÇP 7

Önerilerin sunumlası

Bu aşamada farkındalık oluşturulması, güvenlik için girişimlerin başlatılması ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunulacaktır.

ÇP 8

Proje sonuçlarının dağıtımı

Bu aşamada genel sonuçların yayılması sağlanacak ve böylelikle EU Kids Online projesinin etkisinin genişletilmesi sağlanacaktır.

 
 

 Join our mailing list

To receive project updates, join our mailing list - we won't fill your inbox too often