Doç. Dr. A. Aykut CEYHAN

 Dergi Makalesi

Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A., (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları [The Validity and Reliability of  the Problematic Internet Usage Scale]. Educational Sciences: Theory & Practice [Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB Dergisi],  7 (1), 387-416.

Ceyhan, A.A. (2008). Predictors of Problematic Internet Use on Turkish University Students. CyberPsychology & Behavior, 11 (3), 363-366.

Ceyhan, A.A. & Ceyhan, E. (2008). Loneliness, Depression and Computer Self-Efficacy as Predictors of Problematic Internet Use. CyberPsychology & Behavior, 11 (6), 699-701.

Bildiri Kitabı Makale

Ceyhan, A.A., & Ceyhan, E., (2007). The Relationships among Unethical Computer Usage Behavior and Some Personality Characteristics of Turkish University Students”, The Proceedings of 7. International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Near East University-North Cyprus,  8-14.

Ceyhan,E., & Ceyhan, A.A., (2007). An Investigation of Problematic Internet Usage Behaviors on Turkish University Students. The Proceedings of 7. International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Near East University-North Cyprus, 115-120.

Ceyhan, A.A. (2007). Comparison of Turkish Problematic and Non-Problematic Internet Users. The Procedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU'07) Venice, Italy, November 21-23, 2007.

Ceyhan, A.A., & Ceyhan, E., (2007). Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri İle Denetim Odağı, Antisosyal Eğilim ve Sosyal Normlara Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat.

Ceyhan, A.A., Ceyhan, E. & Kurtyılmaz, Y. (2009). Problemli ve problemli olmayan internet kullanımına sahip üniversite öğrencilerinin özellikleri. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongre Kitabı, (The 5th International Balkan Educational and Science Congress) Edirne, Türkiye, Ekim 1-3, 2009

Ceyhan, A.A. & Ceyhan, E., (2009). Ergenlerde Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ-E) geliştirme çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, s. 42. (ÖZET).

Kitap Bölümü

Ceyhan, E. ve Ceyhan, A. A., (2008). “Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları”, Bilgisayar, ed. A. Kuzu, Ünite 14, 375-397, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 958, Eskişehir.