Doç. Dr. Esra CEYHAN

Dergi Makalesi

Ceyhan, E. & Gürcan Namlu, A., (2000). Bilgisayar Kaygısı Ölçeği (BKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 77–9.

Ceyhan, E., Gürcan-Namlu, A., (2003). Bilgisayar Kaygısı: Öğretmen Adayları Üzerinde Çok Yönlü Bir İnceleme. Educational Sciences: Theory & Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB Dergisi),  3 (2), 401-432.

Ceyhan, E., (2004). Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Farklı Öğretmen Adaylarının Stresle Başa Çıkma Davranışları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29 (132), 15-24.

Ceyhan, E., (2006). Computer Anxiety of Teacher Trainees in The Framework of Personality Variables. Computers in Human Behavior, 22, 207-220.

Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A., (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları [The Validity and Reliability of  the Problematic Internet Usage Scale]. Educational Sciences: Theory & Practice [Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-KUYEB Dergisi],  7 (1), 387-416.

Ceyhan, A.A. & Ceyhan, E. (2008). Loneliness, Depression and Computer Self-Efficacy as Predictors of Problematic Internet Use. CyberPsychology & Behavior, 11 (6), 699-701.

Agaoglu, E., Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Simsek, Y. (2008). The validity and Reliability Studies of the Computer Anxiety Scale on Educational Administrators (CAS-EA). The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE),  9 (3), 45-58.

Ceyhan, E. (2008). Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,  15 (2), 109-116.

Ceyhan, E. (2008). Ergenlerde İnternet Kullanımı ve Ruh Sağlığı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 18, 49-51.

 

Bildiri Kitabı Makale

Ceyhan, A.A., & Ceyhan, E., (2007). The Relationships among Unethical Computer Usage Behavior and Some Personality Characteristics of Turkish University Students”, The Proceedings of 7. International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Near East University-North Cyprus,  8-14.

Ceyhan,E., & Ceyhan, A.A., (2007). An Investigation of Problematic Internet Usage Behaviors on Turkish University Students. The Proceedings of 7. International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Near East University-North Cyprus, 115-120.

Ceyhan, Esra. (2007). University Students’ Problematic Internet Use in terms of Reasons for Internet Use. Procedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU'07) Venice, Italy, November 21-23, 2007

Ceyhan, A.A., & Ceyhan, E., (2007). Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri İle Denetim Odağı, Antisosyal Eğilim ve Sosyal Normlara Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat.

Ceyhan, A.A., Ceyhan, E. & Kurtyılmaz, Y. (2009). Problemli ve problemli olmayan internet kullanımına sahip üniversite öğrencilerinin özellikleri. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongre Kitabı, (The 5th International Balkan Educational and Science Congress) Edirne, Türkiye, Ekim 1-3, 2009

Ceyhan, A.A. & Ceyhan, E., (2009). Ergenlerde Problemli İnternet Kullanım Ölçeği (PİKÖ-E) geliştirme çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi, s. 42. (ÖZET).

 

Kitap ve Kitap Bölümü

Ceyhan, E., (2002). Bilgisayar Kaygısı. Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Ceyhan, E. ve Ceyhan, A. A., (2008). “Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve İnternet Kullanımının Gelişimsel Sonuçları”, Bilgisayar, ed. A. Kuzu, Ünite 14, 375-397, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 958, Eskişehir.